Dokumentarkivet

 

 

 

 

 

Klicka på det dokument som du söker så länkas du vidare eller bläddra nedåt:

Säkerhet vid aktiviteter i spårområdet - TDOK 2016:0289
Riskbedömningsblankett - TMALL 0482
Tunga arbetsredskap - TDOK 2018:0455
Tunga spårgående arbetsredskap – Operativa och tekniska förutsättningar - TDOK 2022:0001
Tunga spårgående arbetsredskap - Tekniska krav - TDOK 2022:0002
Tunga spårgående arbetsredskap - Besiktningskrav och rutiner - TDOK 2022:0004
Tunga spårgående arbetsredskap - Besiktningsmanual - TDOK 2022:0005
Spårfordon i arbetsläge - TDOK 2017:0349
Regelmoduler i Trafikbestämmelser för järnväg - TTJ
Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar v4 - TDOK 2015:0223

Säkerhet vid aktiviteter i spårområdet

Detta dokument ingår i Trafikverkets säkerhetsstyrningssystem för järnväg. Se särskilda regler för förvaltning av säkerhetstillståndet.

Syftet med detta dokument är att ange de regler som gäller vid egenförflyttning, studiebesök och arbete inom spårområde.

Dokument gäller för alla inom Trafikverket och verksamhet upphandlad av Trafikverket som utför egenförflyttning, studiebesök eller arbete inom de spårområden där Trafikverket är infrastrukturförvaltare. Respektive leverantör ansvarar för att dokumentet är implementerat i den egna verksamheten samt hos anlitade entreprenörer och konsulter.

Länk: TDOK 2016:0289
Länk: TMALL 0482 (riskbedömningsblankett)

Riskbedömningsblanketter kan köpas här.


Tunga arbetsredskap

Syftet med detta dokument är att reglera användning av TA i spårområdet. TA är fordon enligt Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner som finns inom spårområdet. TA förekommer inte utanför spårområdet.

Fordon som befinner sig utanför spårområdet men som med någon del av fordonet (t.ex. kranarm, lift, mm.) kan inkräkta inom spårområdet ska i sådant fall betraktas i sin helhet som TA. Kraven omfattar alla TA inklusive rörliga delar och tillsatsutrustning.

När TA anges så avses i detta dokument fordon enligt angiven definition. T.ex. Fyrhjulingar, terrängmotorfordon, traktorgrävare grävlastare, hjullastare, kompaktlastare, truck, dumper, vält, grävmaskiner, lastmaskiner, lyftkranar (byggnads och mobil), plattformar (byggnads och mobil), borrigg, och traktorer med rörliga delar.

Länk: TDOK 2018:0455


Tunga spårgående arbetsredskap – Operativa och
tekniska förutsättningar

Dokument ingår i Trafikverkets ledningssystem och är en del av säkerhetsstyrningssystem för järnväg. Se särskilda regler för förvaltning av säkerhetstillståndet.

Syftet med dokumentet är att reglera användandet av tunga spårgående arbetsredskap (TSA) på Trafikverkets spåranläggning. Dokumentet ska åberopas vid upphandling av arbeten som kan komma att beröra spåranläggningen.

Dokumentet beskriver operativa och tekniska förutsättningar för TSA och riktar sig i första hand till SoS-planerare, SoS-ledare, tillsyningsman (tsm) A-skydd och operatörer TSA.

Dokumentet gäller för TSA med normalspårvidd 1435 mm. Högsta hastighet vid förflyttning och arbete med TSA är 20 km/h.

Länk: TDOK 2022:0001


Tunga spårgående arbetsredskap – Tekniska krav

Dokument ingår i Trafikverkets ledningssystem och är en del av säkerhetsstyrningssystem för järnväg. Se särskilda regler för förvaltning av säkerhetstillståndet.

Syftet med dokumentet är att reglera tunga spårgående arbetsredskap (TSA) avseende de tekniska kraven för att ges tillträde till Trafikverkets spåranläggning. De tekniska kraven är grunden för vad som kan tillåtas på Trafikverkets spåranläggning men täcker inte alla de krav som t.ex. vilar på tillverkaren av TSA.

Dokumentet:
– riktar sig främst till personal som ska bedöma om TSA uppfyller de tekniska kraven
– ger viktig information till tillverkare, maskinägare och entreprenörer men täcker inte alla de krav som åligger dem
– gäller för TSA med normalspårvidd 1435 mm.

Länk: TDOK 2022:0002


Tunga spårgående arbetsredskap – Besiktningskrav och rutiner

Detta dokument ingår i Trafikverkets ledningssystem och är en del av säkerhetsstyrningssystem för järnväg. Se särskilda regler för förvaltning av säkerhetstillståndet.

Syftet med dokumentet är att beskriva hur besiktning av Tunga spårgående arbetsredskap (TSA) ska genomföras, samt besiktningsorganisationens ansvar.

Dokumentet riktar sig i första hand till besiktningsorganisationen och besiktningsman samt ägare av TSA. Dokumentet ingår i en dokumentserie. Strukturen beskrivs i TDOK 2022:0001 Tunga spårgående arbetsredskap – Operativa och tekniska förutsättningar.

Länk: TDOK_2022_0004.pdf


Tunga spårgående arbetsredskap – Besiktningsmanual

Dokumentet ger stöd vid besiktningen för att uppfylla kraven enligt TDOK 2022:0002 Tunga spårgående arbetsredskap – Tekniska krav samt Maskindirektiv 2006/42/EG andra utgåvan juni 2010 och relevanta EN-standarder.

Länk: TDOK 2022:0005


Spårfordon i arbetsläge

Syftet med detta dokument är att beskriva regler då spårfordon befinner sig i arbetsläge. Reglerna avser att uppfylla krav i TSFS 2015:34 § 4 avseende användandet av spårfordon i arbetsläge.

Trafikverkets trafikbestämmelser, järnväg, gäller för all verksamhet på Trafikverkets järnvägsinfrastruktur och inom Trafikverket.
Dokumentet beskriver förutsättningar utifrån el- och trafiksäkerhetsperspektiv för spårfordon som befinner sig inom spårområdet i arbetsläge. Förutsättningarna gäller för trafikerat spår och byggspår.

Dokumentet anger tekniska krav samt underhålls- och besiktningskrav för spårfordons arbetsläge, samt ger referenser till gällande europastandarder och andra tillämpbara nationella regler. De tekniska kraven avser enbart de spårfordon som har ett arbetsläge, dvs. de som kan förändra sin konfiguration enligt definitionen av arbetsläge i detta dokument.

Vidare innehåller dokumentet en skedesindelning där de roller är beskrivna som deltar i det operativa skedet.

Länk: TDOK 2017:0349


Regelmoduler i Trafikbestämmelser för järnväg

Trafikverkets trafikbestämmelser för järnväg, TDOK 2015:0309, gäller för all verksamhet på Trafikverkets järnvägsinfrastruktur inom trafikeringssystem H, M, S, E2 och E3 och för alla verksamheter inom Trafikverket.

Den 1 mars 2016 upphörde Transportstyrelsen med utgivningen av JvSFS 2008:7, Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. I stället infördess då delar av TSD Drift och trafikledning som gäller för den svenska järnvägen. Det betyder också att aktörerna, infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag, själva måste se till att det finns kompletterande bestämmelser som garanterar en god säkerhet i den här delen.

Länk: TTJ moduler


Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar

TDOK 2015:0223 anger de säkerhetsregler som gäller vid arbete på eller nära järnvägsanknutna
högspännings- och tågvärmeanläggningar där Trafikverket är innehavare.

Kravdokumentet gäller för all skötsel inklusive allt arbete på eller nära Trafikverkets
järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar. Kravdokumentet ska tillämpas på
samtliga högspänningsanläggningar förutom på gränsobjekt mot kraftleverantör.
Trafikverkets friledningar i form av matarledningar för 30 respektive 130 kV är exkluderade. För dessa
anläggningar tillämpas ESA -14. Gränsobjekt mellan ESA -14 och TDOK 2015:0223 utgörs av
frånskiljare mellan de olika anläggningstyperna.

TDOK 2015:0223 är Trafikverkets anvisningar för att uppnå god elsäkerhetsteknisk praxis enligt
kraven i ELSÄK-FS 2006:1, Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elsäkerhet vid
arbete i yrkesmässig verksamhet.
TDOK 2015:0223 refererar till svensk standard SS-EN 50110-1 utgåva 3, Skötsel av elektriska
anläggningar samt SEK Handbok 446 Säkerhet vid arbete

Länk: TDOK 2015:0223